OSIGURANJE VOZILA i LICA

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI

Vlasnik, odnosno korisnik motornog i priključnog vozila dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričinjenim trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štetu na stvarima koje je primio na prevoz (osiguranje od autoodgovornosti). Ugovor o osiguranju zaključuje sa ovlašćenom organizacijom za osiguranje. Registracija motornog i priključnog vozila i izdavanje probnih tablica može se izvršiiti tek kada se nadležnom organu za registraciju vozila podnese dokaz o zakljućenom ugovoru o osiguranju (polisa osiguranja). Ako se u toku trajanja osiguranja promeni vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila prava i obaveze iz ugovora o osiguranju od autoodgovornosti prelaze na novog vlasnika i traju do isteka tekućeg perioda osiguranja.

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA

Vlasnici autobusa kojima se obavlja javni prevoz u gradskom, medjugradskom i medjunarodnom linijskom i vanlinijskom saobraćaju, putničkih taksi automobila i "rent-a-kar" vozila, autobusa kojima se obavlja prevoz zaposlenih na posao i s posla i aubousa za prevoz turista dužni su da sa ovlašćenom organizacijom za osiguranje zaključe ugovor o osiguranju putnika od nesrećnog slučaja, i da uz zahtev za registraciju takvog vozila prilože polisu osiguranja kao dokaz o zaključenom ugovoru.