PRENOS VOZILA

Promena vlasništva vozila može se izvršiti na osnovu:

  • ugovora o prodaji
  • ugovora o poklonu
  • pravosnažnog sudskog rešenja o nasledjivanju
  • pravosnažne presude suda kojim se utvrdjuje pravo vlasništva vozila

Podnosilac zahteva za registraciju vozila zbog promene vlasništva vozila uz zahtev prilaže: Saobraćajnu dozvolu
Vozila koja glasi na ime pravnog prethodnika kao vlasnika vozila, a koja predstavlja dokaz o poreklu vozila. Imalac vozila koji otudji registrovano vozilo dužan je da ga odjavi kod organa unutrašnjih poslova koji ga je registrovao u roku od 15 dana od dana otudjenja. Ako je otudjenje izvršeno van registarskog područja kome je vozilo do tada bilo registrovano imalac vozila pri odjavi vraća registarske tablice. Ako je otudjenje vozila izvršeno na istom registarskom području novi vlasnik vozila dužan je da nadležnom organu unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana odjave vozila prijavi ovu promenu i zatraži registraciju vozila. Nadležni organ unutrašnjih poslova će saobraćajnu dozvolu vozila koje se odjavljuje upisati odjavu, razlog i datum odjave i navesti šta je bilo sa registarskim tablicama i navesti ime i prezime odnosno firmu i sedište novog vlasnika vozila. Registarske tablice koje se prilikom odjave vrate, organ unutrašnjih poslova kome su vrate uništava i o tome sačinjava zapisnik

Dokaz o promeni vlasništva vozila

Ako se promena vlasništva dokazuje ugovorom zaključenim izmedju fizičkih lica potpis tih lica overava sud ili organ uprave, a ako je ugovor zaključen izmedju pravnih lica, potpis overava organizacija u kojoj je ugovor zaključi. Kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara), potpis ugovora i rad overava komisionar. Dokaz o plaćenom porezu na dodatnu vrednost, porezu na poklon i nasleđenom porezu na prenos apsolutnih prava

Dokaz o uplati

  • Naknade za novu saobraćajnu dozvolu
  • Republičke administrativne takse koja se plaća na zahtev za registraciju vozila i na zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole

    Dokaz o istovetnosti

Ostale propisane dokaze - koji zavise od konkretnog slučaja

  • Ako je prethodna registracija vozila istekla, podnosilac zahteva za registraciju vozila zbog promene vlasništva vozila pored gore navedenih dokaza prilaže i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, obaveznom osiguranju vozila, i uplati naknade za puteve, komunalne takse (ako je propisana), naknade za registarske tablice, posebne takse za registraciju putničkih automobila, kombi vozila i motocikala i premije obaveznog osiguranja.
  • Ako je prethodna registracija vozila važeća vlasnik vozila uz zahtev prilaže gore navedene dokaze s tim da u slučaju da se vozilo registruje u drugom registarskom području mora platiti i naknadu za nove registarske tablice